Giỏ hàng

Bảng báo giá dây cáp điện Trần Phú 41 Phương Liệt 2020

Mục lục nội dung

   

  Bảng giá dây điện Trần Phú

  Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3 / IEC 60227-5
  Điện áp sử dụng: 300/500V; 450/750V
  Quy cách sản phẩm: Cu/PVC; Cu/PVC/PVC

  SttTên sản phẩmSố sợiĐK sợiĐvtĐơn giá
  VNĐ/m

  DÂY ĐƠN - Cu/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC. Màu dây: đỏ, xanh, vàng, tiếp địa
  1Dây đơn VCm 1x0,75240,2m2,760
  2Dây đơn VCm 1x1,0320,2m3,510
  3Dây đơn VCm 1x1,5 300,25m5,270
  4Dây đơn VCm 1x2,5 500,25m8,400
  5Dây đơn VCm 1x4,0 800,25m13,030
  6Dây đơn VCm 1x6,0 1200,25m19,500
  7Dây đơn VCm 1x10 2000,25m32,500

  DÂY BỌC DẸT - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  8Dây dẹt VCm-D 2x0,75240,2m6,520
  9Dây dẹt VCm-D 2x1,0 320,2m8,400
  10Dây dẹt VCm-D 2x1,5 300,25m11,530
  11Dây dẹt VCm-D 2x2,5 500,25m19,000
  12Dây dẹt VCm-D 2x4,0 800,25m28,500
  13Dây dẹt VCm-D 2x6,0 1200,25m42,100
  14Dây dẹt VCm-D 3x0,75240,2m9,700

  DÂY TRÒN - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  15Dây tròn VCm-T 3x0,75240,2m11,500
  16Dây tròn VCm-T 3x1,0320,2m14,500
  17Dây tròn VCm-T 3x1,5 300,25m19,300
  18Dây tròn VCm-T 3x2,5 500,25m31,400
  19Dây tròn VCm-T 3x4,0800,25m47,400
  20Dây tròn VCm-T 3x6,01200,25m71,700
  21Dây tròn VCm-T 4x0,75240,2m14,500
  22Dây tròn VCm-T 4x1,0320,2m18,030
  23Dây tròn VCm-T 4x1,5 300,25m24,700
  24Dây tròn VCm-T 4x2,5 500,25m39,900
  25Dây tròn VCm-T 4x4,0800,25m62,100
  26Dây tròn VCm-T 4x6,01200,25m93,200

  DÂY DÍNH CÁCH - Cu/PVC/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
  17Dây dính cách VCm-DK  2x1,5 300,25m11,800
  28Dây dính cách VCm-DK  2x2,5500,25m19,500
  29Dây dính cách VCm-DK  2x4,0 800,25m29,000

  DÂY XÚP - Cu/PVC

  Ruột đồng, cách điện PVC
  30Dây xúp VCm-X 2x0,75 240,2m5,640

  Bảng giá cáp điện Trần Phú

  Tiêu chuẩn áp dụng:  -TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)
  Điện áp sử dụng:  0,6/1kV

  CÁP ĐƠN - HẠ THẾ (Cu/PVC) 

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  1Cáp CV - 10 7m              28,567
  2Cáp CV - 167m              44,000
  3Cáp CV - 257m              67,650
  4Cáp CV - 35 7m              93,500
  5Cáp CV - 50 7m            126,500
  6Cáp CV - 70 19m            178,200
  7Cáp CV - 95 19m            253,000
  8Cáp CV - 120 19m            311,300
  9Cáp CV - 150 19m            388,300
  10Cáp CV - 185 37m            487,300
  11Cáp CV - 240 37m            638,000
  12Cáp CV - 300 61m            797,500
  13Cáp CV - 400 61m         1,025,200

   

  CÁP 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  14Cáp CVV - (1 x 2,5) 7m9,944
  15Cáp CVV - (1 x 4) 7m14,465
  16Cáp CVV - (1 x 6) 7m20,350
  17Cáp CVV - (1 x 10)7m30,470
  18Cáp CVV - (1 x 16)7m47,630
  19Cáp CVV - (1 x 25) 7m              74,250
  20Cáp CVV - (1 x 35)7m99,528
  21Cáp CVV - (1 x 50) 7m144,870
  22Cáp CVV - (1 x 70)19m193,490
  23Cáp CVV - (1 x 95)19m            262,020
  24Cáp CVV - (1 x 120) 19m323,400
  25Cáp CVV - (1 x 150)19m403,700
  26Cáp CVV - (1 x 185)37m506,000
  27Cáp CVV - (1 x 240)37m633,600
  28Cáp CVV - (1 x 300)61m828,080
  29Cáp CVV - (1 x 400)61m

  1,049,950

   

  CÁP 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  30Cáp CVV - (2 x 4)7m              30,800
  31Cáp CVV - (2 x 6) 7m              42,680
  32Cáp CVV - (2 x 10) 7m              65,010
  33Cáp CVV - (2 x 16) 7m            100,760
  34Cáp CVV - (2 x 25)7m            157,740
  35Cáp CVV - (2 x 35) 7m            217,250
  36Cáp CVV - (2 x 50) 7m            289,300
  37Cáp CVV - (2 x 70)19m            404,360
  38Cáp CVV - (2 x 95) 19m            553,080
  39Cáp CVV - (2 x 120)19m            720,280
  40Cáp CVV - (2 x 150)19m            853,490
  41Cáp CVV - (2 x 185)37m         1,062,380
  42Cáp CVV - (2 x 240)37m         1,386,000
  43Cáp CVV - (2 x 300) 61m         1,738,000
  44Cáp CVV - (2 x 400) 61m         2,214,300

   

  CÁP 3 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  45Cáp CVV - (3 x 4)7m              46,200
  46Cáp CVV - (3 x 6)7m              64,020
  47Cáp CVV - (3 x 10)7m              97,240
  48Cáp CVV - (3 x 16)7m            149,490
  49Cáp CVV - (3 x 25)7m            232,760
  50Cáp CVV - (3 x 35)7m            310,530
  51Cáp CVV - (3 x 50)7m            450,120
  52Cáp CVV - (3 x 70)19m            600,490
  53Cáp CVV - (3 x 95)19m            811,470
  54Cáp CVV - (3 x 120)19m         1,000,560

   

  CÁP (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  55Cáp CVV - (3 x 2,5 + 1 x 1,5)77m       36,410
  56Cáp CVV - (3 x 4 + 1 x 2,5)77m       53,900
  57Cáp CVV - (3 x 6 + 1 x 4)77m       74,580
  58Cáp CVV - (3 x 10 + 1 x 6)77m     114,400
  59Cáp CVV - (3 x 16 + 1 x 10)77m     173,800
  60Cáp CVV - (3 x 25 + 1 x 16)77m     264,000
  61Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 16)77m     346,500
  62Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 25)77m     374,000
  63Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 25) 77m     484,000
  64Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 35)77m     511,500
  65Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 35)197m     671,000
  66Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 50)197m     704,000
  67Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 50)197m     924,000
  68Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 70)1919m     979,000
  69Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 70)1919m  1,166,000
  70Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 95)1919m  1,243,000
  71Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 70)1919m  1,408,000
  72Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 95)1919m  1,485,000
  73Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 120)1919m  1,551,000
  74Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 95)3719m  1,782,000
  75Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 120)3719m  1,859,000
  76Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 150)3719m  1,936,000
  77Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 120)3719m  2,310,000
  78Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 150)3719m  2,398,000
  79Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 185)3737m  2,497,000
  80Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 150)6119m  2,893,000
  81Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 185) 6137m  2,992,000
  82Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 240)6137m  3,146,000

   

  CÁP 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  83Cáp CVV - (4 x 4) 7m              58,916
  84Cáp CVV - (4 x 6)7m              82,720
  85Cáp CVV - (4 x 10)7m            127,050
  86Cáp CVV - (4 x 16)7m            196,350
  87Cáp CVV - (4 x 25)7m            307,120
  88Cáp CVV - (4 x 35)7m            410,740
  89Cáp CVV - (4 x 50)7m            597,410
  90Cáp CVV - (4 x 70)19m            798,270
  91Cáp CVV - (4 x 95)19m         1,079,430
  92Cáp CVV - (4 x 120)19m         1,332,760
  93Cáp CVV - (4 x 150)19m         1,661,088
  94Cáp CVV - (4 x 185)37m         2,078,670
  95Cáp CVV - (4 x 240)37m         2,601,500
  96Cáp CVV - (4 x 300)61m         3,399,990

   

  CÁP 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvt Đơn giá
  97Cáp CXV - (1 x 1,5) 7m                 5,775
  98Cáp CXV - (1 x 2,5) 7m                 8,745
  99Cáp CXV - (1 x 4) 7m               12,980
  100Cáp CXV - (1 x 6)7m               19,030
  101Cáp CXV - (1 x 10) 7m               29,480
  102Cáp CXV - (1 x 16) 7m               45,650
  103Cáp CXV - (1 x 25) 7m               69,300
  104Cáp CXV - (1 x 35)7m               96,250
  105Cáp CXV - (1 x 50) 7m             132,000
  106Cáp CXV - (1 x 70) 19m             184,800
  107Cáp CXV - (1 x 95)19m             253,000
  108Cáp CXV - (1 x 120) 19m             316,800
  109Cáp CXV - (1 x 150) 19m             393,800
  110Cáp CXV - (1 x 185) 37m             492,800
  111Cáp CXV - (1 x 240) 37m             643,500
  112Cáp CXV - (1 x 300)61m             805,200
  113Cáp CXV - (1 x 400) 61m          1,042,800

   

  CÁP 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  114Cáp CXV - (2 x 1,5)7m12,980
  115Cáp CXV - (2 x 2,5) 7m19,250
  116Cáp CXV - (2 x 4)7m28,050
  117Cáp CXV - (2 x 6) 7m41,800
  118Cáp CXV - (2 x 10)7m64,350
  119Cáp CXV - (2 x 16)7m97,350
  120Cáp CXV - (2 x 25)7m146,300
  121Cáp CXV - (2 x 35)7m200,200
  122Cáp CXV - (2 x 50) 7m275,000
  123Cáp CXV - (2 x 70)19m381,700
  124Cáp CXV - (2 x 95)19m525,800
  125Cáp CXV - (2 x 120)19m651,200
  126Cáp CXV - (2 x 150)19m803,000

   

  CÁP 3 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  127Cáp CXV - (3 x 1,5)7m 20,020
  128Cáp CXV - (3 x 2,5)7m29,150
  129Cáp CXV - (3 x 4)7m 42,350
  130Cáp CXV - (3 x 6)7m60,500
  131Cáp CXV - (3 x 10)7m93,500
  132Cáp CXV - (3 x 16)7m140,800
  133Cáp CXV - (3 x 25)7m214,500
  134Cáp CXV - (3 x 35)7m297,000
  135Cáp CXV - (3 x 50)7m407,000
  136Cáp CXV - (3 x 70)19m572,000
  137Cáp CXV - (3 x 95)19m781,000
  138Cáp CXV - (3 x 120)19m962,500
  139Cáp CXV - (3 x 150)19m1,210,000
  140Cáp CXV - (3 x 185)37m1,485,000
  141Cáp CXV - (3 x 240)37m1,947,000
  142Cáp CXV - (3 x 300)61m2,431,000
  143Cáp CXV - (3 x 400)61m3,157,000

   

  CÁP (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  144Cáp CXV - (3 x 2,5 + 1 x 1,5) 77m       34,100
  145Cáp CXV - (3 x 4 + 1 x 2,5) 77m       50,050
  146Cáp CXV - (3 x 6 + 1 x 4) 77m       72,050
  147Cáp CXV - (3 x 10 + 1 x 6) 77m     111,100
  148Cáp CXV - (3 x 16 + 1 x 10)77m     171,600
  149Cáp CXV - (3 x 25 + 1 x 10)77m     245,850
  150Cáp CXV - (3 x 25 + 1 x 16)77m     261,800
  151Cáp CXV - (3 x 35 + 1 x 16)77m     341,000
  152Cáp CXV - (3 x 35 + 1 x 25)77m     363,000
  153Cáp CXV - (3 x 50 + 1 x 25)77m     473,000
  154Cáp CXV - (3 x 50 + 1 x 35)77m     500,500
  155Cáp CXV - (3 x 70 + 1 x 35)197m     665,500
  156Cáp CXV - (3 x 70 + 1 x 50)197m     698,500
  157Cáp CXV - (3 x 95 + 1 x 50)197m     907,500
  158Cáp CXV - (3 x 95 + 1 x 70)1919m     959,200
  159Cáp CXV - (3 x 120 + 1 x 70)1919m  1,144,000
  160Cáp CXV - (3 x 120 + 1 x 95)1919m  1,221,000
  161Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 70)1919m  1,386,000
  162Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 95)1919m  1,452,000
  163Cáp CXV - (3 x 150 + 1 x 120)1919m  1,518,000
  164Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 95)3719m  1,738,000
  165Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 120)3719m  1,815,000
  166Cáp CXV - (3 x 185 + 1 x 150)3719m  1,903,000
  167Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 120)3719m  2,277,000
  168Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 150)3719m  2,343,000
  169Cáp CXV - (3 x 240 + 1 x 185)3737m  2,442,000
  170Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 150)6119m  2,805,000
  171Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 185)6137m  2,915,000
  172Cáp CXV - (3 x 300 + 1 x 240)6137m  3,080,000

   

  CÁP 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  173Cáp CXV - (4 x 1,5) 7m25,520
  174Cáp CXV - (4 x 2,5) 7m37,950
  175Cáp CXV - (4 x 4) 7m              55,220
  176Cáp CXV - (4 x 6) 7m              79,530
  177Cáp CXV - (4 x 10) 7m            123,200
  178Cáp CXV - (4 x 16) 7m            187,000
  179Cáp CXV - (4 x 25)7m            286,000
  180Cáp CXV - (4 x 35) 7m            394,900
  181Cáp CXV - (4 x 50) 7m            533,500
  182Cáp CXV - (4 x 70)19m            753,500
  183Cáp CXV - (4 x 95) 19m         1,037,300
  184Cáp CXV - (4 x 120) 19m         1,281,500
  185Cáp CXV - (4 x 150)19m         1,597,200
  186Cáp CXV - (4 x 185)37m         1,998,700
  187Cáp CXV - (4 x 240) 37m         2,585,000
  188Cáp CXV - (4 x 300)61m         3,250,500
  189Cáp CXV - (4 x 400)61m         4,191,000

   

  CÁP (3 + 2) LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  190Cáp CXV - (3 x 2,5 + 2 x 1,5) 77m       40,700
  191Cáp CXV - (3 x 4 + 2 x 2,5) 77m       59,950
  192Cáp CXV - (3 x 6 + 2 x 4) 77m       85,800
  193Cáp CXV - (3 x 10 + 2 x 6) 77m     130,900
  194Cáp CXV - (3 x 16 + 2 x 10)77m     203,500
  195Cáp CXV - (3 x 25 + 2 x 16)77m     306,900
  196Cáp CXV - (3 x 35 + 2 x 16)77m     390,500
  197Cáp CXV - (3 x 35 + 2 x 25)77m     440,000
  198Cáp CXV - (3 x 50 + 2 x 25)77m     550,000
  199Cáp CXV - (3 x 50 + 2 x 35)77m     605,000
  200Cáp CXV - (3 x 70 + 2 x 35)197m     770,000
  201Cáp CXV - (3 x 70 + 2 x 50)197m     825,000
  202Cáp CXV - (3 x 95 + 2 x 50)197m  1,034,000
  203Cáp CXV - (3 x 95 + 2 x 70)1919m  1,138,500
  204Cáp CXV - (3 x 120 + 2 x 70)1919m  1,327,700
  205Cáp CXV - (3 x 120 + 2 x 95)1919m  1,485,000
  206Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 70)1919m  1,573,000
  207Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 95)1919m  1,727,000
  208Cáp CXV - (3 x 150 + 2 x 120)1919m  1,848,000
  209Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 95)3719m  2,013,000
  210Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 120)3719m  2,145,000
  211Cáp CXV - (3 x 185 + 2 x 150)3719m  2,310,000
  212Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 120)3719m  2,585,000
  213Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 150)3719m  2,750,000
  214Cáp CXV - (3 x 240 + 2 x 185)3737m  2,948,000
  215Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 150)6119m  3,245,000
  216Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 185)6137m  3,410,000
  217Cáp CXV - (3 x 300 + 2 x 240)6137m  3,718,000

   

  CÁP NGẦM 1 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  218Cáp CXV/DATA - (1 x 10)7m              42,900
  219Cáp CXV/DATA - (1 x 16)7m              61,600
  220Cáp CXV/DATA - (1 x 25)7m              88,000
  221Cáp CXV/DATA - (1 x 35)7m            114,400
  222Cáp CXV/DATA - (1 x 50)7m            152,900
  223Cáp CXV/DATA - (1 x 70)19m            209,000
  224Cáp CXV/DATA - (1 x 95)19m            280,500
  225Cáp CXV/DATA - (1 x 120)19m            346,500
  226Cáp CXV/DATA - (1 x 150)19m            429,000
  227Cáp CXV/DATA - (1 x 185)37m            539,000
  228Cáp CXV/DATA - (1 x 240)37m            682,000
  229Cáp CXV/DATA - (1 x 300)61m            852,500
  230Cáp CXV/DATA - (1 x 400)61m         1,101,100

   

  CÁP NGẦM 2 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) 

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  231Cáp CXV/DSTA - (2 x 1,5) 7m              22,550
  232Cáp CXV/DSTA - (2 x 2,5)7m              29,810
  233Cáp CXV/DSTA - (2 x 4) 7m              39,270
  234Cáp CXV/DSTA - (2 x 6)7m              52,250
  235Cáp CXV/DSTA - (2 x 10)7m              76,010
  236Cáp CXV/DSTA - (2 x 16)7m            111,100
  237Cáp CXV/DSTA - (2 x 25)7m            161,700
  238Cáp CXV/DSTA - (2 x 35)7m            214,500
  239Cáp CXV/DSTA - (2 x 50)7m            291,500
  240Cáp CXV/DSTA - (2 x 70)19m            409,200
  241Cáp CXV/DSTA - (2 x 95)19m            572,000
  242Cáp CXV/DSTA - (2 x 120)19m            706,200
  243Cáp CXV/DSTA - (2 x 150)19m            882,200

   

  CÁP NGẦM 3 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  244Cáp CXV/DSTA - (3 x 1,5)7m              29,920
  245Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5) 7m              40,150
  246Cáp CXV/DSTA - (3 x 4)7m              53,350
  247Cáp CXV/DSTA - (3 x 6) 7m              71,500
  248Cáp CXV/DSTA - (3 x 10)7m            106,150
  249Cáp CXV/DSTA - (3 x 16)7m            157,300
  250Cáp CXV/DSTA - (3 x 25)7m            231,000
  251Cáp CXV/DSTA - (3 x 35)7m            313,500
  252Cáp CXV/DSTA - (3 x 50)7m            424,600
  253Cáp CXV/DSTA - (3 x 70)19m            616,000
  254Cáp CXV/DSTA - (3 x 95)19m            833,800
  255Cáp CXV/DSTA - (3 x 120)19m         1,031,800
  256Cáp CXV/DSTA - (3 x 150)19m         1,279,300
  257Cáp CXV/DSTA - (3 x 185)37m         1,591,700
  258Cáp CXV/DSTA - (3 x 240)37m         2,057,000
  259Cáp CXV/DSTA - (3 x 300)61m         2,563,000
  260Cáp CXV/DSTA - (3 x 400)61m         3,311,000

   

  CÁP NGẦM (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  261Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 1 x 1.5)77m       45,650
  262Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 1 x 2.5)77m       62,700
  263Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 1 x 4)77m       84,700
  264Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 1 x 6)77m     124,300
  265Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 1 x 10)77m     187,000
  266Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 10)77m     276,505
  267Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 16)77m     280,500
  268Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 16)77m     363,000
  269Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 25)77m     389,400
  270Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 25)77m     502,700
  271Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 35)77m     533,500
  272Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 35)197m     720,500
  273Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 50)197m     753,500
  274Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 50)197m     973,500
  275Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 70)1919m  1,028,500
  276Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 70)1919m  1,232,000
  277Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 95)1919m  1,298,000
  278Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 70)1919m  1,463,000
  279Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 95)1919m  1,540,000
  280Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 120)1919m  1,606,000
  281Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 95)3719m  1,859,000
  282Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 120)3719m  1,925,000
  283Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 150)3719m  2,002,000
  284Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 120)3719m  2,387,000
  285Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 150)3719m  2,475,000
  286Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 185)3737m  2,552,000
  287Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 150)6119m  2,970,000
  288Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 185)6137m  3,080,000
  289Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 240)6137m  3,223,000

   

  CÁP NGẦM 4 LÕI - HẠ THẾ  (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  290Cáp CXV/DSTA - (4 x 1,5)7m              35,970
  291Cáp CXV/DSTA - (4 x 2,5)7m              48,950
  292Cáp CXV/DSTA - (4 x 4)7m              65,230
  293Cáp CXV/DSTA - (4 x 6)7m              90,310
  294Cáp CXV/DSTA - (4 x 10)7m            134,200
  295Cáp CXV/DSTA - (4 x 16)7m            201,300
  296Cáp CXV/DSTA - (4 x 25)7m            297,000
  297Cáp CXV/DSTA - (4 x 35)7m            407,000
  298Cáp CXV/DSTA - (4 x 50)7m            558,800
  299Cáp CXV/DSTA - (4 x 70)19m            803,000
  300Cáp CXV/DSTA - (4 x 95)19m         1,100,000
  301Cáp CXV/DSTA - (4 x 120)19m         1,361,800
  302Cáp CXV/DSTA - (4 x 150)19m         1,686,300
  303Cáp CXV/DSTA - (4 x 185)37m         2,101,000
  304Cáp CXV/DSTA - (4 x 240)37m         2,717,000
  305Cáp CXV/DSTA - (4 x 300)61m         3,390,200
  306Cáp CXV/DSTA - (4 x 400)61m         4,422,000

   

  CÁP NGẦM (3 + 2) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )

  SttTên sản phẩmSố sợiĐvtĐơn giá
  Dây phaTrung tínhVNĐ/m
  307Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 2 x 1.5)77m       52,800
  308Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 2 x 2.5)77m       73,480
  309Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 2 x 4)77m     101,970
  310Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 2 x 6)77m     148,500
  311Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 2 x 10)77m     225,500
  312Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 10)77m     324,500
  313Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 16)77m     335,500
  314Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 16)77m     423,500
  315Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 25)77m     473,000
  316Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 25)77m     610,500
  317Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 35)77m     665,500
  318Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 35)197m     830,500
  319Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 50)197m     902,000
  320Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 50)197m  1,111,000
  321Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 70)1919m  1,215,500
  322Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 70)1919m  1,419,000
  323Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 95)1919m  1,562,000
  324Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 70)1919m  1,659,900
  325Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 95)1919m  1,798,500
  326Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 120)1919m  1,932,700
  327Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 95)3719m  2,112,000
  328Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 120)3719m  2,255,000
  329Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 150)3719m  2,414,500
  330Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 120)3719m  2,706,000
  331Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 150)3719m  2,871,000
  332Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 185)3737m  3,085,500
  333Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 150)6119m  3,432,000
  334Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 185)6137m  3,641,000
  335Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 240)6137m  3,949,000

  Để yên tâm tuyệt đối khi tìm mua sản phẩm Dây cáp điện Trần Phú chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline 024 3388 3999; 0838 776 777 hoặc kho hàng chúng tôi tại số 1 ngõ 84 đường Văn Minh, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.

  Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm công ty chúng tôi cung cấp ra thị trường là hàng chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng.

   

  Mục lục nội dung

   0243 3883 999

   Chat Zalo